A A A
Sesja Rady

Na sesji gościł nowy Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marian Paszcza.

Sesja Rady Miejskiej

Podjęto uchwalę dotyczącą scalenia gruntów przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach. Burmistrz Paweł Knafel poinformował, że wraca opieka świąteczna i całodobowa w ośrodku zdrowia w Słomnikach; powiedział także, że do końca roku wybrani zostaną wykonawcy odcinków drogi S7 Kraków–Widoma, Widoma-Szczepanowice.

Sesja Rady Miejskiej

Na ostatniej sesji przyjęto m.in. uchwałę o współfinansowaniu inwestycji drogowych wraz z Powiatem Krakowskim; dotyczy ona m.in. budowy chodnika wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej  na drodze powiatowej nr 2198K, ul. J. Poniatowskiego w Słomnikach.

Sesja Rady Miejskiej

Na powakacyjnej sesji wśród 25 przyjętych uchwał znalazły się m.in. te dotyczące spraw oświatowych w związku z nowymi wyzwaniami narzuconymi przez reformę edukacji. Jak podkreślił Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel placówki są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego.

Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2016 Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.