A A A
XIX Sesja RM

Najważniejszym punktem zdalnej XIX Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Słomnikach było jednogłośne udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Słomniki oraz przyjęcie „Raportu o stanie Gminy Słomniki za rok 2019”.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, począwszy od 2019 r., organ wykonawczy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej rocznego raportu o stanie gminy za rok poprzedni. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej, a także wielu ważnych prorozwojowych inwestycji, wykonanych w dużej mierze dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Dokument został przygotowany na podstawie twardych danych, pokazuje fakty przedstawione w czytelny dla każdego Mieszkańca sposób; raport jest dostępny TUTAJ.

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 29.05.2020 – 24.06.2020 TUTAJ

Rada Miejska jednomyślnie udzieliła Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi wotum zaufania. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu z rok 2019. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek Rada udzieliła Burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2019 rok – „za” głosowali wszyscy radni.

Przyjęte uchwały podczas zdalnej XIX Sesji Rady Miejskiej w Słomnikach:

 1. Uchwała nr XIX/251/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Słomniki wotum zaufania.
 2. Uchwała nr XIX/252/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2019.
 3. Uchwała nr XIX/253/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2019.
 4. Uchwała nr XIX/254/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach za rok 2019.
 5. Uchwała nr XIX/255/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.
 6. Uchwała nr XIX/256/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.
 7. Uchwała nr XIX/257/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2020-2035.
 8. Uchwała nr XIX/258/20 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
 9. Uchwała nr XIX/259/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Uchwała nr XIX/260/20 w sprawie nieodpłatnego przejęcia ograniczonego zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników zrealizowanych w ramach Inicjatyw Samorządowych.
 11. Uchwała nr XIX/261/20 w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji
 12. Uchwała nr XIX/262/20 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
 13. Uchwała nr XIX/263/20 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością przejazdu i przechodu