Drukuj
Dlaczego śmieci drożeją

W wyniku znacznego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w całej Polsce od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają ceny za wywóz i utylizacje odpadów; w Gminie Słomniki od nowego roku stawka wyniesie 25 zł (segregacja)/50 zł (brak segregacji). Osoby kompostujące bioodpady w przydomowym kompostowniku zapłacą mniej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej  Nr XIV/19 z dnia 14 listopada 2019 r. nowa stawka wyniesie 25,00 zł miesięcznie od osoby – jeżeli odpady są segregowane oraz 50,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku niesegregowania śmieci. Jednocześnie zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy sami zagospodarowują odpady biologiczne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Osoby kompostujące odpady będą płacić mniej o 1 zł miesięcznie od osoby.

Dlaczego jest drożej?

Zdaniem Urzędu Ochrony  Konkurencji i Konsumentów taki stan rzeczy wynika m.in. z rosnących kosztów gospodarowania odpadami oraz wysokich cen narzucanych gminom  przez firmy wywożące śmieci. Podwyżka dotyka wszystkie samorządy w całej Polsce, a zmiany stawek są sukcesywnie wprowadzane przez Gminy z chwilą podpisywania nowych umów z odbiorcami.

Śmieci coraz więcej, a domowników, którzy je produkują coraz mniej

  1. Jednym z głównych czynników jest duży wzrost ilości produkowanych śmieci na jednego mieszkańca przy deklarowaniu mniejszej liczby domowników w gospodarstwach. I tak w styczniu 2019 r. było to 13 kg na osobę, podczas gdy w listopadzie br. już – 25 kg. Problemem w naszej gminie jest także „znikająca” liczba domowników – na podstawie złożonych korekt do deklaracji śmieciowych w ostatnim czasie z systemu zniknęło ok. 1000 osób! Problemem jest także dołączanie odpadów z działalności gospodarczej do śmieci komunalnych przez niektórych przedsiębiorców.
  2. Brak konkurencji na rynku – w większości polskich gmin, w tym w Gminie Słomniki – do przetargu na wywóz odpadów przystąpiła tylko jedna firma. Zdaniem UOKiK brak konkurencji pomiędzy firmami, co jest konsekwencją zmian prawnych z 2012 r., jest główną przyczyną podwyżek. Przed tą datą właściciel nieruchomości sam mógł wybrać firmę odbierającą od niego śmieci, jednak od 2012 r. w wyniku zmian wprowadzonych przez rząd to gminy zostały zobligowane do wyboru firmy w drodze przetargu. To doprowadziło do upadku wielu przedsiębiorstw i w konsekwencji – do zaniku konkurencji.
  3. Znaczny wzrost kosztów za składowanie odpadów; duży wzrost opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku (tzw. opłata marszałkowska).
  4. Olbrzymi wzrost opłat za odbiór śmieci w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie odpady zmieszane oraz odpady zielone muszą trafić do instalacji o statusie RIPOK.
  5. Zaostrzenie wymagań dotyczących odpadów selektywnie zebranych – wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów UE, co do poziomu odzysku odpadów (50%). Restrykcyjne kryteria mogą stwarzać konieczność dodatkowego podczyszczania odpadów w sortowniach oraz powodować wzrost kosztów funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Jak powstrzymać wzrost cen?

  1. Przydomowy kompostownik. Pamiętajmy, że samodzielne gospodarowanie bioodpadami, np. liśćmi, trawą od nowego roku obniża cenę o 1 zł od osoby, zmniejsza strumień śmieci, co może powstrzymać wzrost kosztów.
  2. Dokładna segregacja odpadów. Pamiętajmy, aby przestrzegać zasad segregacji. Restrykcyjne kryteria dotyczące odpadów selektywnych mogą stwarzać konieczność dodatkowego podczyszczania odpadów w sortowniach oraz powodować wzrost kosztów funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
  3. Ograniczenie liczby produkowanych odpadów. Będąc na zakupach, starajmy się w miarę możliwości ograniczać ilość opakowań, plastików, kupujmy więcej produktów nieprzetworzonych. Działania takie pozwolą ograniczyć strumień śmieci.
  4. Rzetelne i uczciwe wypełnianie deklaracji śmieciowych.
  5. Przestrzeganie przez przedsiębiorców zasady niemieszania odpadów z działalności gospodarczej z odpadami komunalnymi. Prosimy także o czujność mieszkańców i zgłaszanie rażących takich przypadków.

Gmina Słomniki będzie przeprowadzać kontrole deklaracji śmieciowych, gdyż tak duża niezgodność  z danymi z ewidencji ludności przy jednoczesnym tak znacznym wzroście produkowanych śmieci przyczynia się do dalszego wzrostu cen odpadów i uderza w mieszkańców, którzy rzetelnie wypełniają deklaracje śmieciowe i płacą za rzeczywistą liczbę domowników.

PAMIĘTAJMY: problem gospodarki śmieciowej, z którym mierzą się wszystkie gminy w całej Polsce można rozwiązać tylko we współpracy Gminy z Mieszkańcami, dlatego potrzeba wspólnego i zgodnego działania na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, po to, by ceny śmieci w naszej gminie nie rosły. To nasza wspólna troska!

Analiza dotycząca stałych odpadów komunalnych w Gminie Słomniki – tutaj.

Bądź na bieżąco:

Odsłony: 5058