A A A
Herb Gminy

W dniu 26 września 2019 roku  o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XI  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 4. Zapytania sołtysów oraz gości sesji.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słomniki za I półrocze 2019 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki – etap II
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach dróg gminnych i powiatowych.
 10. Wybór ławników na kadencję 2020 – 2023.
 11. Pytania i wolne wnioski.