A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  –  lokal mieszkalny  (nabywa najemca lokalu).

Czyste powietrze

Prosta instrukcja złożenia wniosku do programu Czyste Powietrze w siedmiu krokach.

Ostrzeżenie

Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. wprowadził pierwszy stopień alarmowy (tzw. stopień ALFA ) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (tzw. stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Polski od 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do 3 września 2019 r. do godz. 23.59.

Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury technicznej, w tym instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i drenażu z podziemną pompownią ścieków i separatorem substancji ropopochodnych, na dz. 314/5, 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki.

Roboty drogowe

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 2141K Przestańsko – Kacice ˜– Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice; kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Inwestycję realizuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.