A A A
Wymagane dokumenty 1.    wniosek o skrócenie miesięcznego okresu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa
2.    dokumenty potwierdzające powód skrócenia terminu oczekiwania
3.    dowód osobisty wnioskodawcy
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty: 39,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy w dniu załatwienia sprawy
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Urząd Stanu Cywilnego
Agnieszka Włodarczyk
Nr pokoju: 33
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 133
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę usc o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz.1264 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r., poz. 788 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm)
Uwagi Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Oznaczenie karty SG.0143.30.2014

Aktualizacja 29 maja 2014