A A A
Wymagane dokumenty Czytelnie podpisany pisemny wniosek
Dodatkowo do wglądu:
 • Dokument stwierdzający tożsamość osoby zwracającej się o wydanie odpisu,
 • Dokument wykazujący interes prawny – tylko w przypadku wnioskodawcy nie będącego wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem bądź przedstawicielem  ustawowym osoby, której akt dotyczy.
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty: odpis zupełny - 33,00 zł, odpis skrócony i wielojęzyczny - 22,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy 7 dni
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Urząd Stanu Cywilnego
Nr pokoju: 33
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 133
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wydania odpisu wydanej przez Kierownika USC w Słomnikach przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna
 • Art. 79 - 83 ustawy z dnia z 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,  poz.1264 z późn. zm.)  
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r., Nr 166, poz. 1735)
Uwagi W sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Urząd przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Odpis aktu stanu cywilnego przesyłany jest po uzupełnieniu braków formalnych.
Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:
 1. osoba, której akt dotyczy,
 2. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,
 3. sąd i inne organy państwowe,
 4. inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
 5. zgodnie z art. 32 kpa w postępowaniu, jakim jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego może występować pełnomocnik, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Słomnikach zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie Gminy Słomniki (art. 10 ust. 1 z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego). Tutejszy Urząd przechowuje akty urodzeń, małżeństw i zgonów z okresu ostatnich stu lat.
Oznaczenie karty SG.0143.5.2014

Aktualizacja 29 maja 2014