A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 02.2015 – 26.03.2015

Udział w konferencjach i spotkaniach:

 

 1. Udział w uroczystym uruchomieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
 2. Spotkanie ze Starostą Krakowskim w sprawie przygotowania projektów drogowych do programu subregionalnego
 3. Spotkanie z Wojewodą Małopolskim w Tarnowie:
  • ocena stanu wdrożenia nowego systemu ewidencji ludności
  • zarządzanie cmentarzami wojennymi
 4. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski:
  • Zarząd województwa Małopolskiego MRPO 2014-2020 - uszczegółowienie,
  • Regionalna Izba Obrachunkowa – planowanie i ewidencja księgowa wydatków budżetu gminy na kształcenie specjalne
  • Zarząd Wojewódzki Związku OSPRP - współpraca z jednostkami OSP i KSRG
 5. Konferencja na temat Krajowego Programu Ochrony Powietrza
 6. Zakończenie walnych zebrań OSP
 7. Zebrania sołeckie – wybory sołtysów, rad sołeckich, dotychczasowe wyniki:
  • Zaborze – Włodzimierz Masłowski
  • Trątnowice – Stanisław Zębala
  • Orłów – Jolanta Wadowska - Natkaniec
  • Waganowice – Jolanta Ziarko
  • Zagaje Smrokowskie – Janina Galon
  • Prandocin Iły I – Krzysztof Szczęśniak
  • Lipna Wola – Marek Piątkowski
  • Kępa – Maria Jagła
  • Wężerów – Stanisław Kołacz
  • Prandocin Iły II – Stanisław Szewczyk
  • Wesoła – Magdalena Kucharska
  • Muniakowice – Adam Daros
  • Smroków – Bożena Furgalska

Drogi:

 • Wybrano najkorzystniejszą ofertę na remont cząstkowy dróg gminnych:
  - firma Walkor, Lucjan Ordys – 52.893,15 zł
 • Wykonano dokumentację na remont drogi gminnej:
  - Brończyce – Kępa, szacunkowy koszt 125 000zł

Przetargi rozstrzygnięte:

 • Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polanowice, Gmina Słomniki w 2015r.
  SGS Polska Sp. z o.o., ul. Bema 83, 01-233 Warszawa
  Wartość zadania – 7000,00 zł 
 • Zakup fabrycznie nowego Samochodu ciężarowego z zabudową asenizacyjną .
  Dobrowolski Sp. z o.o., ul. Obrońców Warszawy 26A, 67-400 Wschowa
  Wartość samochodu brutto – 504 000zł 
 • Wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Słominki oraz podległych jednostek organizacyjnych
  w latach 2015-2018. – Bank Spółdzielczy w Słomnikach 
 • Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji- łączna kwota 296 000zł
  /19 ofert wybranych spośród 26/ 
 • Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego- łączna kwota 50 000zł /6 ofert wybranych spośród 8/

Przetargi ogłoszone:

 1. Wykonanie dokumentacji technicznej na zadania wodociągowo-kanalizacyjne na terenie Gminy Słomniki dla ujęć wody w Zagaju Smrokowskim, Lipnej Woli i w Kacicach
 2. Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym.
 3. Dostawa Sita bębnowego wraz z montażem w Oczyszczalni ścieków w Słomnikach.

Decyzje komunalizacyjne:

 • Orów starodroże działki: 102/3 o pow. 0,0883ha, 102/4 o pow. 0,0475ha, 103/3 o pow. 0,0399ha, 166/2 o pow. 0,6210ha
 • Stacja PKP Niedźwiedź działka 315/2 o pow. 0,5695ha
 • Stacja PKP Słomniki Miasto działka 1402/2 o pow. 0,1781ha
 • Ratajów Górny przy przystanku MPK działka 1402/3 o pow. 0,1868ha

Złożone wnioski o dofinansowanie:

 • Małopolskie Remizy 2015 – OSP Muniakowice – remont posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych – wartość zadania 78 000zł; wnioskowana dotacja 39 000zł /50%/
 • Bezpieczny Strażak 2015 – OSP Miłocice, OSP Słomniki, OSP Wężerów – zakup 6 kompletów odzieży ochronnej (ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka, rękawice); wartość zadania 18 000zł; wnioskowana dotacja 9 000zł
 • Podwórko NIVEA – budowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego / Norwida
 • budowa boiska do piłki plażowej w Słomnikach, wnioskowana kwota 10 000zł.

Złożone wnioski o płatność

 • PROW budynek OSP Janikowice – dotacja 67 195 zł
 • PROW świetlica wiejska Prandocin Wysiołek – dotacja 196 602 zł
 • PROW budynek w Trątnowicach – dotacja 18 280,28 zł

Podpisane umowy:

 • PROW – montaż 2 wiat stadionowych w Niedźwiedziu – dotacja 10 753,39 zł
 • Animator Orlik 2015 – wynagrodzenie animatora na Orliku
 • remont „starej szkoły” w Słomnikach – dotacja 93 000zł

Sprawy bieżące:

 1. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych ( promenady Miłocice koło młyna, przebudowy placu targowego przy ulicy 3 Maja, budowy lodowiska sztucznego, koncepcji Rynku w Słomnikach, kąpieliska w Januszowicach)
 2. Opracowana została dokumentacja techniczno-kosztorysowa i złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach projektu Małopolskie Remizy 2015 ( budynek remizy OSP Muniakowice)
 3. Opracowany został przedmiar robót w zakresie ocieplania budynków Zespołów Szkół w Smrokowie i Kacicach, remizy OSP Prandocin , budynku socjalnego w Słomnikach ulica Kościuszki 53
 4. Dokonano zgłoszenia rozbiórki 2 budynków gospodarczych ( magazynów) na działce przy świetlicy w Janikowicach
 5. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla oświetlenia drogowego ul. Hubala
 6. Zlecono wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w Szczepanowicach
 7. OZE – około 100 złożonych ankiet
 8. Brygada remontowa wykonała następujące prace:
  • prace adaptacyjne strychu w Starej Szkole w Słomnikach ulica Kościuszki 26 ( malowanie ścian, ułożenie paneli podłogowych, remont drzwi)
  • łatanie dziur na drogach gminnych ( zużyto 2 tony asfaltu na zimno)
  • układanie płytek podłogowych w Szkole w Kacicach
  • składanie regałów SP ZOZ Słomniki
  • usuwanie zapadliska w drodze ( ulica Moniuszki)
  • sprzątanie chodnika ulica 3 Maja i przekładanie kostki brukowej
  • sprzątanie, wycinka krzaków i zabezpieczenie budynków w Orłowie
  • bieżące naprawy w budynkach

Konkursy dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych – źródła inne niż budżet gminy

 • Narodowe Centrum Kultury - program Kultura - Interwencje
 • Greenpeace Polska - Program Eko – starter
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie
 • Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - program „Wolontariat rodzinny - lokalnie”.
 • Nabór wniosków stypendialnych w programie „Aktywność obywatelska”
 • Konkurs grantowy: Edukacja Globalna 2015
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji - edukacja globalna.

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel